Zásady ochrany osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.

Prevádzkovateľ

????? je prevádzkovateľom internetových portálov www.studujajty.sk (ďalej len prevádzkovateľ) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: ???
email: info@studujajty.sk
telefón: +421 917 394 051

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Aké typy osobných údajov zbierame?
Kontaktný formulár

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo

Registračný formulár na kurz

 • Meno a priezvisko žiaka
 • Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka
 • Ročník žiaka
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Adresa trvalého pobytu

Newsletter

 • E-mail

Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

 • Plnenie zmluvných a legislatívnych povinností
 • Zasielanie správ priameho marketingu (newsletter)
 • Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky web stránky
 • Odpovedanie na Vaše otázky, žiadosti a dotazy
 • Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nesprístupňuje osobné údaje s výnimkou zákonom stanovených právnych a legislatívnych povinností. Ak vo vzťahu vystupuje Sprostredkovateľ, tak tento Sprostredkovateľ sa taktiež riadi podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

 • Právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo vniesť námietku
 • Právo na podanie sťažnosti
 • Právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na e-mailovú adresu info@studujajty.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy info@studujajty.sk.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
  • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne
  • Dôvodom pre vymazanie je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 • Namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
 • Spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
  • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
 • Namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.