VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj online kurzov programovania, prenájmu inzerátov (pracovné ponuky v IT oblasti) a ďalšieho tovaru na stránke www.studujajty.sk.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom ??? v zastúpení Ján Kožuško (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho studujajty.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 2. Za tovar sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú online kurzy programovania a informatiky a ďalší tovar ponúkaný Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho  studujajty.sk kurzy programovania a informatiky, respektíve spolu označované sumárnym pomenovaním „produkt“).
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa produktu ponúkaného Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho studujajty.sk, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania kurzov a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si produkt vyberá prehliadaním ponuky produktov na internetovej stránke Predávajúceho
 2. Pre objednanie produktu je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu „Pridať do košíka“ respektíve cez ďalší z jasne vyznačených výziev na kúpu produktu a následne vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “záväzná objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom “OK”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými údajmi požadovanými objednávkovom formulári, emailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov produktu a objednané množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle email s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 5. Predávajúci odošle na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke email s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”), a to po doručení objednávky. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním produktu môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za objednaný produkt, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena produktu je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho  www.studujajty.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena produktu uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.studujajty.sk je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.
 3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci nasledujúcim spôsobom, medzi ktorými si môže svojvoľne vybrať:
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v časti Platobné údaje podľa emailu Potvrdenie objednávky. Splatnosť je 7 dní od doručenia potvrdenia objednávky na email kupujúceho.

IV. Potvrdenie objednávky produktu

Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu emailom alebo poštou, slúži zároveň aj ako dodací list. Faktúra je zároveň riadnym účtovným dokladom v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Faktúra bude zaslaná Kupujúcemu poštou, len na základe jeho žiadosti odoslanej emailom na info@studujajty.sk.

V. Podmienky dodania produktu, dodacia lehota

 1. Tovar bude Predávajúcim Kupujúcemu doručený v zmysle týchto podmienok a v lehote uvedenej v emaily s akceptáciou objednávky.
 2. V prípade, že objednaný produkt nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v termíne uvedenom v emaily s akceptáciou objednávky, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 3. Ak Predávajúci objednaný produkt nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie produktu.

VI. Nedoručené zásielky a reklamácia

 1. V prípade, že Kupujúcemu nebude doručený ním objednaný a zaplatený produkt v lehote podľa článku V. bodu 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci povinný na základe žiadosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu, zistiť dôvody nedoručenia a následky odstrániť k spokojnosti kupujúceho, a to aj doručením nového produktu, najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako sa Predávajúci o probléme dozvedel.
 2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôže byť zakúpený produkt riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto chybu odstrániť, má Kupujúci
 3. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť odoslaním písomného oznámenia o chybách produktu na emailovú adresu Predávajúceho: info@studujajty.sk Písomné oznámenie o chybách produktu musí obsahovať minimálne stručný popis chyby, popis akým spôsobom sa chyba produktu prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spolu s oznámením o chybách je Kupujúci povinný doručiť/vrátiť Predávajúcemu zakúpený produkt vykazujúci chyby, v prípade elektronických verzií produktov na adresu: info@studujajty.sk produktu vo fyzickom vyhotovení na adresu Ján Kožuško, Kvačalova 11, 82108 Bratislava.
 4. K oznámeniu o chybách je Kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry, ktorou Predávajúci fakturoval Kupujúcemu kúpnu cenu produktu. Reklamácia produktu je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia emailovej správy obsahujúcej oznámenie o chybách produktu s obsahom a prílohou podľa tohto bodu Predávajúcemu.
 5. Predávajúci resp. ním poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Predávajúci vydá/doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie produktu vo forme emailovej správy, v ktorej je povinný presne označiť chyby produktu v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia §622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka.
 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: výmena produktu, resp. doručenie verzie rovnakého produktu bez chýb, vrátením kúpnej ceny elektronickej verzie produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.
 8. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností: chyba sa vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci doklad o kúpe produktu, produkt je chybný a za týmto účelom Kupujúci doručí/vráti chybný produkt Predávajúcemu. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia produktu uznaná ako oprávnená.
 9. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom emailu.

VII. Vrátenie tovaru odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia produktu, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený produkt boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný vykonať prostredníctvom emailu na emailovú adresu Predávajúceho: info@studujajty.sk
 2. Predávajúci vrátený produkt skontroluje. Pokiaľ bol produkt vrátený nepoškodený/funkčný a užívania schopný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu produktu v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom zaplatenej sumy na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený produkt čiastočne alebo úplne poškodený/nefunkčný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol produkt vrátený z dôvodu, že mal chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 3. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia produktu je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že produkty sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“) alebo Občianskeho zákonníka a ich obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom obsah zakúpených produktov kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie produktov tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu produktov tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu produktov. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah produktu. Kupujúci nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Kupujúceho a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.
 2. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením produktu nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora produktu.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný produkt a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä email). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), emailová adresa prípadne telefónne číslo.
 5. Predávajúci nevyžaduje navyše žiadne ďalšie informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v online režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.
 6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou produktov vrátane ich ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania produktu Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie produktu.
 7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
 8. Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho www.studujajty.sk. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného emailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.studujajty.sk
 11. Predávajúceho je možné kontaktovať na telefónnom čísle 0917 394 051 alebo cez email info@studujajty.sk
 12. Kontakt na Predávajúceho: ??? v zastúpení Ján Kožuško, tel.č. 0917 394 051.
 13. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2023.