Zásady používania súborov cookies

1. Úvod

1.1 Tento dokument upravuje zásady používania cookies spoločnosťou ???, so sídlom Šulekova 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 376 099, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7158/B ( ďalej len ako „My“ alebo „Prevádzkovateľ“) vzťahujúce sa na užívateľov – fyzické osoby, ktorí prechádzajú, čítajú či poskytujú svoje údaje na webovej stránke www.studujajty.sk, (ďalej len „Stránka“) alebo prostredníctvom stránok tretích strán poskytujú svoje údaje Prevádzkovateľovi („Zásady“).

1.2 Tieto Zásady majú okrem iného za úlohu užívateľov Stránky náležite informovať o používaní cookies, o možnosti vysloviť s používaním cookies svoj súhlas a o možnosti používanie cookies zakázať.

1.3 Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zbierané, zhromažďované, spracúvané a používané údaje užívateľov Stránky, a ako pomocou súborov cookies Prevádzkovateľ získava a spracúva informácie o užívateľoch Stránky.

2. Pojem a účel cookies

2.1 Pre účely týchto Zásad sa pod pojmom cookies myslia súbory cookies a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve Stránky automaticky zhromažďovať informácie. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúcu URL, informácie o aktivitách na Stránke a dátumy a časy jednotlivých návštev Stránky. Cookies tak pomáhajú poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

2.2 Súbory cookies najmä:

  • (a) slúžia k efektívnej navigácii na Stránke, k personalizácii, ukladaniu predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu zo Stránky; a
  • (b) umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Stránku alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Stránky.

2.3 Prevádzkovateľ použije niektoré zo súborov cookies výlučne vtedy, ak návštevník Stránky vyjadrí svoj súhlas s používaním cookies podľa článku 5.1 týchto Zásad.

2.4 Konkrétne účely, na ktoré sú cookies využívané, sú uvedené nižšie v článku 4 týchto Zásad.

3. Druhy cookies

3.1 Cookies možno zo všeobecného hľadiska deliť na základe niekoľkých kritérií:

(a) Podľa toho, kto cookies vytvára a spracúva možno rozdeliť cookies na:

  • (i) cookies prvej strany(first party cookies), ktoré vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky;
  • (ii) cookies tretích strán(third party cookies) sú vytvárané ostatnými webovými stránkami. Tieto webové stránky na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.

(b) Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:

  • (i) relačné cookies(session cookies) sú dočasné a ukladajú sa do zariadenia len do doby, pokiaľ užívateľ ukončí prácu s webovým prehliadačom, pričom sa po jeho zatvorení vymažú. Tieto cookies sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť webových stránok alebo pridružených aplikácií;
  • (ii) permanentné cookies(persistent cookies) sa využívajú pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v prehliadači dlhšie obdobie alebo až kým nie sú ručne odstránené. Dĺžka toho obdobia môže závisieť na zvolenom nastavení webového prehliadača.

(c) Podľa účelu použitia možno cookies deliť na:

  • (i) nevyhnutne potrebné cookies(esenciálne), ktoré sú potrebné na prevádzku webových stránok. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré umožňujú užívateľovi prihlásiť sa do zabezpečených častí webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o užívateľoch, ktoré by bolo možné použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké webové stránky užívatelia v prostredí internetu navštevovali;
  • (ii) výkonnostné/štatistické cookiessa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Výkonnostné cookies dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov stránok, čo umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu užívateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú súhrnné a anonymné;
  • (iii) funkčné cookiesuľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú sa k aktivácii konkrétnych funkcií stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastaveniu podľa voľby užívateľa (napr. jazyk). Funkčné cookies slúžia tiež na zapamätanie preferencií pri ďalšej návšteve webových stránok. Nezhromažďujú však informácie, ktoré by dokázali užívateľa identifikovať;
  • (iv)cielené a reklamné cookies (profilovacie) sa používajú na sledovanie preferencií a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

4. Používané cookies

4.1 Na Stránke používame tieto cookies:

Názov Funkcia Lehota uchovávania údajov
_ga Sledovania návštevnosti Stránky a rozlišovanie návštevníkov Stránky a ich činnosti na Stránke 2 roky
_gid Sledovanie návštevnosti Stránky a rozlišovanie návštevníkov Stránky a ich činnosť na Stránke 24 hodín

4.2 Ďalšie informácie o našich cookies a ich aktuálny zoznam je dostupný v rámci jednotlivých webových prehliadačov najčastejšie v sekcii Nástroje pre vývojárov.

5. Súhlas a odmietnutie cookies

5.1 Užívateľ je informovaný o cookies označením políčka „OK“ na cookies lište. Cookies je možné vypnúť v nastaveniach používaného prehliadača. Upozorňujeme, že pokiaľ použijete nastavenie prehliadača tak, že vypnete cookies, nemusí sa Vám podariť získať prístup na Stránku alebo do niektorých jej častí, alebo Stránka nemusí fungovať správne.

5.2 Užívateľ môže nastavenie svojho prehliadača kedykoľvek zmeniť a používanie cookies odmietnuť/odobrať alebo povoliť. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch odlišuje, ďalšie informácie tak nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače sú to:

5.3 Odmietnutie alebo odobranie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Stránky alebo niektorej jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš užívateľský dojem. Oblasti Stránky, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.

 

6. Zdieľanie informácií

Za účelom spravovania Stránky či vykonávania marketingových aktivít môže Prevádzkovateľ zdieľať informácie získané prostredníctvom cookies tretím osobám . Osobné údaje  môžu byť poskytované okrem tretích strán uvedených v týchto Zásadách aj nami povereným poskytovateľom služieb, ktorí nám na osobitnom zmluvnom základe poskytujú služby, ktoré môžu zahŕňať aj spracúvanie osobných údajov .

7. Užitočné odkazy

7.1 Mnoho aplikácií tretích strán umožňuje blokovať alebo spravovať cookies. Užívateľ môže tiež vymazať cookies, ktoré boli predtým uložené do jeho zariadenia, a to vymazaním histórie prehliadania alebo prostredníctvom aplikácií tretích strán.

7.2 Bližšie informácie o aplikáciách umožňujúcich blokovať alebo spravovať cookies a ďalšie užitočné informácie o cookies nájdete napríklad na nasledujúcich webových stránkach:

7.3 Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa cookies, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese info@studujajty.sk.

7.4 Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na Stránke a o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov webovej stránky studujajty.sk

8. Záverečné ustanovania

8.1 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi Prevádzkovateľ užívateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby mali užívatelia objektívnu možnosť sa s nimi zoznámiť.

8.2 Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2023.